Właściwe rozliczenie dotacji

Realizując zadania publiczne musimy zdawać sobie sprawę z tego, że poza odpowiednim zaangażowaniem w pozyskanie środków na realizację inwestycji, musimy także zadbać o właściwe rozliczenie projektów finansowanych ze środków unijnych. Rozliczanie projektów unijnych nastąpić musi na ogół w nieprzekraczalnym terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji (szczegóły: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/), chyba, że zostało to inaczej określone w warunkach umowy dotyczącej przyznawanych środków.

Sprawozdanie z wykonania inwestycji

Rozliczając projekty unijne, należy dołączyć sprawozdanie końcowe, składające się na ogół z następujących dokumentów:

Realizując zadania publiczne musimy zdawać sobie sprawę z tego, że poza odpowiednim zaangażowaniem w pozyskanie środków na realizację inwestycji, musimy także zadbać o właściwe rozliczenie projektów finansowanych ze środków unijnych

Autor zdjęcia: star5112

  • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących faktycznie poniesionych wydatków na realizację inwestycji. Pamiętać należy o tym, że ważne jest by dokumenty te były zgodne z zakresem rzeczowym podpisanej umowy o dofinansowanie,
  • dokumentację potwierdzającą dokonanie płatności za ponoszone wydatki podczas realizacji inwestycji,
  • dokumentację potwierdzającą zapłatę podatku dochodowego do US i składek ubezpieczeniowych do ZUS’u,
  • potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów świadczących o przyznaniu i odbiorze nagród (o ile sytuacja taka zaistniała),
  • materiałów reklamowych i promocyjnych.